Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (online) trainingen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op (online) trainingen en cursussen  georganiseerd door Gerrie Pols en Tessa Feer, verder te noemen Wijze Praatjes

Artikel 1 Inleidende bepaling.

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis :
Onder Wijze Praatjes wordt verstaan twee personen:
Gerrie Pols, Ulftseweg 120, 7064 BG Silvolde ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, nummer: 73470805  onder handelsnaam Wijze Wolf natuurcoach.
Tessa Feer, Bastinglaan 64, 7006 EL Doetinchem ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, nummer: 70647704 onder handelsnaam Praatjes met Pootjes.

Workshop/cursusovereenkomst : De overeenkomst die tot stand komt op het moment door schriftelijke of mondelinge aanmelding van de participant bij een al dan niet online workshop/training van Wijze Praatjes. Hierdoor verbindt Wijze Praatjes zich jegens de participant tot het verschaffen van een door Wijze Praatjes  aangeboden en door en gemaakte workshop/cursus.
Participant : De partij met wie Wijze Praatjes een workshop/cursusovereenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst.

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de participant van het aanbod van Wijze Praatjes. De participant, die een workshop/cursus ook namens andere deelnemers boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere (mede-)participanten, die hij/zij aanmeldt. Bij het aanmelding van/door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.

Artikel 3 Betaling. 

De betaling geschiedt voordat de workshop/training geleverd wordt. Is de participant in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de participant.

Artikel 4 Wijzigingen door Wijze Praatjes. 

Wijze Praatjes heeft het recht de workshop/cursusovereenkomst op te zeggen, bij onbehoorlijk gebruik van de workshop/training, bij het kopiëren en/of inloggegevens door te geven aan derden.
Als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt Wijze Praatjes zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma.
Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Wijze Praatjes aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Deze verplichting vervalt wanneer de wijziging aan de participant kan worden toegerekend. De hieruit voortvloeiende schade komt dan voor rekening van de participant.
Indien de oorzaak van de wijziging aan Wijze Praatjes kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Wijze Praatjes.
Als beide partijen schuld hebben aan de wijziging, dragen beide partijen ieder hun eigen schade.

Artikel 5 Aansprakelijkheid. 

Wijze Praatjes aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van participanten, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop/training.
Als de workshop/training niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de participant verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Wijze Praatjes. Eventuele schade wordt door Wijze Praatjes vergoedt tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Wijze Praatjes is toe te rekenen noch aan de persoon/organisatie van wiens hulp/medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt, omdat:
– De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is toe te rekenen aan de participant.
– De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en/of toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de workshop/cursus is betrokken.
– De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de workshop/cursusorganisator of degene van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon worden voorzien of verholpen.
Er sprake is van overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 6 Verplichtingen van de participant. 

De participant die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een workshop/training daardoor wordt bemoeilijkt, kan door Wijze Praatjes van de workshop/training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de participant.

Artikel 7 Annulering  

Annulering is bij een online training niet meer mogelijk nadat de inlogcodes verzonden zijn. Voor die tijd is het mogelijk om binnen 7 dagen kosteloos te annuleren. Na deze 7 dagen kan er niet meer geannuleerd worden. Bij overige trainingen en workshops geldt dat tot 2 weken (14 dagen) voor de aanvang van de training of cursus kosteloos kan worden geannuleerd. Daarna is het nog mogelijk om tot 1 dag voor de aanvang van de cursus te annuleren, er zal in dat geval 50 % van de aankoopprijs in rekening worden gebracht ter compensatie.

Artikel 8  Klachtenbehandeling. 

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij Wijze Praatjes, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na de workshop/training schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Wijze Praatjes. U krijgt daarop binnen 30 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.

Artikel 9: Duur van de online training

Als er na een jaar na aanschaf van de training nog niet gestart is met de training, vervalt de toegang tot de online training.

Artikel 10: Copyright

Op de inhoud van alle cursussen en trainingen van Wijze Praatjes is het copyright van toepassing. Dat betekent dat niets van deze site of de aangeboden cursussen mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs! Gerrie Pols, Wijze Wolf natuurcoach en Tessa Feer, Praatjes met Pootjes © 2021 Wijze Wolf en Praatjes met Pootjes